משרד עורכי דין ח.נועם טלפון לצור קשר: 037518402

משרד עורך דין ח. נועם ושות'

dreamstime

“תחרות זכויות” בין קיום צוואת ההורים לבין הבן הממשיך

עו"ד עופר נועם 11/26/2016

סוגיית זכויותיו של הבן הממשיך בנחלה החקלאית חוזרת שוב ושוב להכרעת בתי המשפט לענייני משפחה. הסיבה לכך ברורה, האפשרות ליורש אחד בלבד לרשת את הנחלה גורמת ל”תחרות” ולמאבק בין ה”בן הממשיך” לבין הוריו ולאחר פטירת ההורים בין הבן הממשיך לאחיו; מאבק זה, מסתיים לפעמים בפשרה, אך לעיתים נאלצים ההורים והאחים, בהעדר פתרון מוסכם, ונוכח אי הוודאות השוררת בתחום זה, להביא את הסכסוך להכרעת בית המשפט, ואף להמתין זמן ממושך עד להכרעה, תוך שהם נאלצים להוציא ממון רב וזאת מבלי לציין את אי הנעימות מכך שענייני משפחתם נפרשים ונחקרים בבית המשפט לענייני משפחה, תוך העמקת הסכסוך.

סוגיית זכויותיו של הבן הממשיך בנחלה החקלאית חוזרת שוב ושוב להכרעת בתי המשפט לענייני משפחה. הסיבה לכך ברורה, האפשרות ליורש אחד בלבד לרשת את הנחלה גורמת ל”תחרות” ולמאבק בין ה”בן הממשיך” לבין הוריו ולאחר פטירת ההורים בין הבן הממשיך לאחיו; מאבק זה, מסתיים לפעמים בפשרה, אך לעיתים נאלצים ההורים והאחים, בהעדר פתרון מוסכם, ונוכח אי הוודאות השוררת בתחום זה, להביא את הסכסוך להכרעת בית המשפט, ואף להמתין זמן ממושך עד להכרעה, תוך שהם נאלצים להוציא ממון רב וזאת מבלי לציין את אי הנעימות מכך שענייני משפחתם נפרשים ונחקרים בבית המשפט לענייני משפחה, תוך העמקת הסכסוך.

כזה הוא הסכסוך שהוכרע לאחרונה (בחודש יוני 2015) ע”י בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה (תמ”ש 5016-02-12), עת התבקש ביהמ”ש להכריע בסכסוך בין שמונה אחים, לבין האח (התובע) ואשתו, אשר טענו כי הם זכאים לקבל את מלוא הזכויות בנחלה, מכוח היותם בנים ממשיכים.

הוריהם המנוחים של האחים חתמו בשנת 1984 על כתב התחייבות בלתי חוזר, לפיו, מינו את התובע ואשתו כבנים ממשיכים במשק. מספר שנים לאחר מכן, ערכו ההורים צוואות בהן ביטלו צוואות מוקדמות שערכו, והורו על חלוקת המשק והרכוש בחלקים שווים לכל תשעת ילדיהם. במקביל, נשלח בשמם מכתב עו”ד המבקש לבטל את מינוי הבן הממשיך. לאחר מותם של ההורים ועל רקע האמור, הגישו הבן הממשיך ורעייתו התנגדויות לקיום צוואות ההורים וכן תביעה כספית ולמתן פסק דין הצהרתי, הקובע כי הם בעלי מלוא הזכויות במשק וכן תביעה לפינוי האחים המתגוררים במשק ותביעה לדמי שימוש ראויים. מנגד שמונת האחים, השיבו כי הבן הממשיך ורעייתו מונו ככאלו, רק לצורך קבלת מגרש נוסף מחוץ למשק בו בנו את ביתם וכי ההורים לא התכוונו מעולם לקפח את האחים האחרים ולהעניק לבן הממשיך את המשק כולו. לפיכך, הגישו האחים תביעה לקבוע כי המינוי כבנים ממשיכים בטל, וכי יש להורות על חלוקת הזכויות במשק בין כל האחים.

ביהמ”ש קובע כי הצוואות שנחתמו עלי ידי ההורים תקפות, אך אינן חלות על המשק (שאינו ניתן להורשה בצוואה ע”פ הוראות החוזה הדו צדדי).

ביהמ”ש ממשיך ובוחן את מעמדו של כתב ההתחייבות שנתנו ההורים לטובת התובע, למנויו כבן ממשיך וקובע כי מאחר שהסכמת מינהל מקרקעי ישראל כלל לא ניתנה, מהווה כתב ההתחייבות זה כהתחייבות ליתן מתנה בלבד, ולא מתנה שהושלמה. משכך, קבע בית המשפט כי ניתן לבטל מתנה זו, בהתקיים התנאים המצדיקים זאת. לדידו של ביהמ”ש, לאחר שהובהר להורים כי הבן הממשיך ורעייתו לא מילאו את חלקם בהתחייבות לדאוג להורים, ואף קיפחו את הוריהם בכך שלא העבירו להם חלק מההכנסות מהשכרת שטחים במשק, רשאים היו ההורים לבטל את המתנה, כפי שעשו במכתב לביטול ההתחייבות.

בהיעדר בן ממשיך, חוזר ביהמ”ש להוראות ההסכם הדו-צדדי, הקובע, בין היתר, לעניין העברת זכויות בר הרשות במשק, כי במקרה של פטירת חבר (וככל שאין בן זוגו בחיים) תועברנה זכויות השימוש במשק רק לאחד מילדיו “המוכן והמסוגל לקיים את המשק”. בשאלה זו נותן ביהמ”ש משקל לחברותו של התובע באגודה ולפעילותו במשק:

בתחרות בין התובע לבין הנתבע על הזכות לקבל את המשק – יש עדיפות לתובע שגר במשק, התקבל לאגודה השיתופית, בנה את ביתו במשק ומעבד את אדמת המשק במשך שנים.

למרות עדיפותו של התובע בקבלת הזכויות במשק, מנסה ביהמ”ש לכבד את רצון ההורים, ככל הניתן: “אלא, שכאשר ניצבות לפני בית המשפט צוואותיהם של ההורים, ובהן אמירות חד משמעיות בדבר האופן בו יחפצו בחלוקת הזכויות במשק לאחר מלאת ימיהם, לא ניתן לבטלן בהינף יד ולהתייחס לסע’ 19ג'(3) להסכם, כמצוי בחלל ריק

בשקלולו את המסקנה כי התובע הוא הבן המתאים ביותר לקיים את המשק, בנוסף לרצון ההורים בצוואתם לחלק את המשק בין כלל הילדים, קובע ביהמ”ש כי, המשק יוותר כולו בידי התובע, בכפוף לכך כי ישלם לכל אחד מאחיו את חלקו היחסי במשק, וזאת בהתעלם מהמגרש בו בנו הבן הממשיך ורעייתו את ביתם.

 פסק הדין זה קובע מספר קביעות אשר יש להם השלכות רוחב;

  • ראשית, הורים רשאים בנסיבות מסוימות (במיוחד כאשר הבן הממשיך לא טורח לדאוג להוריו) לבטל את המינוי של בן ממשיך וזאת אף המינוי של הבן הממשיך אושר ע”י הסוכנות היהודית, ועל אף כי ניתנה התחייבות בלתי חוזרת בעניין.
  • שנית בית המשפט נותן משקל רב לצוואת ההורים, אשר היו מעוניינים לחלק את רכושם בין תשעת ילדיהם ואמנם מזכה את הבן הממשיך בזכות לקבל את המשק, אך מחייב את הבן הממשיך לפצות את יתר אחיו ב8/9 משווי המשק, בקיזוז של ההוצאות אשר הוציא הבן הממשיך בגין המשק, ובניכוי שווי הבית אותו בנה הבן הממשיך במשק.

יש לשים לב כי ההלכות שנקבעו אכן משמעותיות לסוגיית זכויותיו של הבן הממשיך, ברם יש לנתח כל מקרה ובמקרה לפי נסיבותיו המיוחדות, וזאת מאחר שבית המשפט נותן משקל רב להתנהגות הצדדים בכל סכסוך. בכל מקרה אנו ממליצים להיוועץ בעורכי דין הבקיאים בתחום האגודות השיתופיות טרם הסדרת נושא העברת הזכויות בנחלה, בין באמצעות הסכם ובין באמצעות צוואה. הסדר נכון עשוי לחסוך עוגמת נפש וסכסוכים משפחתיים.